Najnowsze wydanie SPCH_S

Unikalne wizyty od 23.12.2014

darmowe liczniki bloga
----------------------------------

zamykamy blog zapraszamy na stronę internetową SPCH

Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność uruchomił nową stronę internetową: www.spchsolidarnosc.pl

W związku z powyższym wygaszamy ten blog a wszystkich zapraszamy do korzystania ze strony internetowej: www.spchsolidarnosc.pl

Na stronie, oprócz danych adresowych są umieszczane aktualne wydarzenia  z życia SPCH oraz co miesiąc jest umieszczany nasz miesięcznik.

Zapraszamy  do  czytania miesięcznika oraz do  pobierania  jego zawartości w formacie pdf i rozpropagowywania wśród członków związku.

Zapraszam na: www.spchsolidarnosc.pl

Miara Mirosław

 

Walne Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Odbyło się ono 29 maja na terenie Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji kolegi Andrzeja Jacyny zjawił się szef Komisji Krajowej Piotr Duda. Nie zabrakło także innych ważnych dla naszego Związku osób, przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie Mariana Króla, szefa Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosława Miary, czy przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A, czy przewodniczących Komisji Zakładowej w Zakładach Azotowych w Tarnowie Tadeusza Szumalńskiego i Józefa Ogorzałka.

Podczas krótkiego przemówienia szef Komisji Krajowej Piotr Duda pokrótce poruszył najbardziej palące problemy dla Solidarności. Jak dobrze pamiętamy jest wydłużony do 67- roku życia czas pracy, umowy śmieciowe, a także wieczne zatrudnianie pracowników przez różne agencje pracy tymczasowej. Kolega przewodniczący nie zapomniał, że to wszystko może się zmienić, dzięki korzystnym wynikom wyborów na prezydenta RP, którym dzięki wsparciu członków Solidarności wybrany został Andrzej Duda, z którym nasz związek ma spisaną umową programową. Szef Solidarności przypomniał także o bardzo ważnej rocznicy 35-lecia powstania związku i zaprosił na związane z tymi obchodami imprezy, które odbędą się już w sierpniu w kolebce Solidarności w Gdańsku.

Po obradach delegacja z przewodniczącym Dudą i gospodarzem spotkania Andrzejem Jacyną udała się na zwiedzanie zakładów, które na pewno uznać można za bardzo nowoczesne i idące z duchem czasu.

XXV lat Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W Toruniu 27 i 28 maja, w hotelu Copernicus, miały miejsce uroczystości obchodów tej rocznicy, którą rozpoczęło Walne Zebranie Delegatów. Na uroczystość przybyli liczni goście, m.in. lokalni parlamentarzyści i samorządowcy oraz wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz,

Przewodniczący SPCH Mirosław Miara i Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego, Jacek Żurawski. Przybyli również członkowie zarządów spółek Grupy Kapitałowej GNiG.

Kol. Bolesław Potyrała – przewodniczący Sekcji przypomniał historię organizowania się związkowców PGNiG w strukturę branżową. 17 kwietnia 1989 roku wpisano ponownie „Solidarność” do rejestru związków zawodowych i pracownicy pp. PGNiG rozpoczęli organizowanie związku. W dniach 27 – 29 października 1989 roku odbył się w Tleniu I Zjazd Delegatów Sekcji Branżowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. To od tej Sekcji branżowej rozpoczęło się organizowanie dzisiejszego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Delegaci SKGNiG uchwalili szereg dokumentów. W stanowiskach przypomnieli, że koszty realizowanego w GK PGNiG S.A. Programu Poprawy Efektywności ponoszą w całości  pracownicy i zażądali wstrzymania tego programu. Domagają się także przestrzegania porozumień i jednakowego traktowania pracowników, również tych wcześniej zwolnionych. Delegaci żądają ponadto stworzenia wspólnego Programu Racjonalizacji Zatrudnienia dla całej GK i stworzenia wspólnego Centralnego Funduszu Restrukturyzacji, ostrzegając, że w przypadku braku realizacji powyższego żądania Rada Sekcji podejmie zdecydowane działania protestacyjne. Wyrażono poparcie dla organizacji związkowych PGNiG S.A. w prowadzonym sporze zbiorowym.

Drugi dzień rozpoczęto mszą świętą, po której wraz z pocztami sztandarowymi delegaci i goście przeszli uliczkami toruńskiej Starówki pod pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Obecność na uroczystej akademii menadżerów kilku spółek Grupy Kapitałowej pozwoliła na zadawanie pytań i wysłuchanie obszernych odpowiedzi a także zaprezentowanie przez nich prezentacji omawiających sytuację i przyszłość tych spółek. Menadżerom przekazano dokumenty uchwalone poprzedniego dnia.

Kolejna Warta przy grobie naszego Patrona

26 i 27 maja związkowcy z puławskich i tarnowskich Azotów, warszawskiej Polfy i International Paper z Kwidzyna pełnili Wartę przy grobie Patrona NSZZ „Solidarność” błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Związkowcy z PGNiG weszli w spór zbiorowy z pracodawcą

Organizacje związkowe PGNiG weszły w spór zbiorowy z pracodawcą po tym, jak spółka odrzuciła ich żądania – podał PGNiG w komunikacie.

Związki zawodowe żądały 6-proc. wzrostu wynagrodzeń w tym roku, wzrostu wartości bonów w skali roku do 2 tys. zł i wypłaty premii za 2014 r. w wysokości 11,7 proc. jej bazy, „według zasad, jakie stosowano przy wypłacie premii rocznej dla pracowników PGNiG SA za rok 2013″.

Spółka podała, że dwa z pierwszych żądań nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, gdyż kwestie te reguluje obowiązujący w firmie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

„Zapisy odnośnych artykułów ZUZP stanowią, iż w przypadku nieuzgodnienia wysokości przyrostu wynagrodzeń ze stroną społeczną decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca. W zakresie określenia wartości bonów towarowych wyłączne kompetencje leżą po stronie pracodawcy samodzielnie ustalającego ich wysokość” – podano w raporcie.

Z kolei oczekiwania co do premii nie zostały zrealizowane ze względu na liberalizację rynku gazu w Polsce i wzrost konkurencji, zmiany w otoczeniu rynkowym (spadek ceny ropy) i zmiany w otoczeniu regulacyjnym.

„Zarząd PGNiG oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu wypracowania rozwiązań kończących spór, a zarazem uwzględniających możliwości finansowe spółki” – poinformowało PGNiG. (cire; pap)

SKPPF – Walne Zebranie Delegatów

W dniach 14-16 maja 2015 r. obradowało w Sopocie Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego (SKPPF) NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem Zjazdu była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZF Polpharma w Starogardzie Gdańskim. Uczestników Zjazdu powitał Przewodniczący KZ w Polpharmie – Leszek Świeczkowski, nadmieniając, iż na rok 2015 przypada podwójny jubileusz Polpharmy: 80 – lecie istnienia firmy oraz 15-lecie dokonania się przekształceń prywatyzacyjnych.

W dalszej części obrad wysłuchano: sprawozdania Przewodniczącego SKPPF NSZZ Solidarność Mirosława Miary z działalności Rady Sekcji oraz delegata Wojciecha Dreberta z działalności Komisji Rewizyjnej SKPPF.

Po dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał Mirosław Miara – Przewodniczący SKPPF. Przekazał informacje z obrad Komisji Krajowej i prac Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Poruszył problem nierównego traktowania struktur związku tj branż w stosunku do regionów i ograniczonej możliwości ich działania, wynikających m.in. z niewłaściwego sposobu dystrybucji składek członkowskich. Zaapelował o konieczność zajęcia stanowiska przez delegatów w tej kwestii. Przedstawił propozycję dokumentu, który delegaci jednogłośnie przyjęli  jako Stanowisko nr 1. Skierowane jest ono do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o wspieranie zmian w Statucie NSZZ Solidarność, wyrównujących szanse działania dla struktur branżowych.

Następnie delegaci z poszczególnych Komisji Zakładowych omówili  sytuację w swoich spółkach. Wymieniono informacje m.in. w kwestii płac, ubezpieczeń zdrowotnych, zagadnień legislacyjnych (regulaminy pracy, ZUZP), a także stanu zatrudnienia i liczebności członków związku w poszczególnych spółkach. Ten punkt porządku obrad Zjazdu zawsze budził wiele emocji i powodów do komentarzy. Tak było też i tym razem. Pogarszającą się współpracę KZ w Polfie Warszawa z Zarządem opisali delegaci z Warszawy, poinformowali o wejściu w Spór Zbiorowy z pracodawcą, gdy ten wprowadził jednostronnie, bez uzgodnień ze stroną społeczną Aneksu do Regulaminu Pracy, opartego o trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Uczestnicy obrad wyrazili dezaprobatę dla działań Zarządu w Polfie Warszawa.

Przewodniczący KZ Jelfa w Jeleniej Górze Ireneusz Oracz zgłosił wniosek o zajęcie przez Delegatów SKPPF oficjalnego stanowiska. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego przyjęto Stanowisko nr 2 Delegatów SKPPF wyrażające oburzenie i sprzeciw dla działań Zarządu Polfy Warszawa S.A. skierowanych do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”, jak również gotowość do działań związkowych wynikających z prowadzonego obecnie Sporu Zbiorowego.

Kolejny dokumentem wypracowanym podczas obrad Zjazdu było porozumienie podpisane między Przewodniczącymi Komisji Zakładowych Polfy Warszawa S.A., Mirosławem Miarą a Krzysztofem Egierem z Oddziału Produkcyjnego w Nowej Dębie Grupa Polpharma. Porozumienie niniejsze dotyczy współpracy obu organizacji związkowych, które będą podejmować w obronie praw pracowników obu spółek.

W drugim dniu Zjazdu odbyło się całodniowe szkolenie prowadzone przez koleżankę Marię Kościńską z Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Szkolenie poprowadzone w sposób dynamiczny i profesjonalny. Zawierało zagadnienia nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności związkowej. Tematy główne szkolenia to „Profesjonalizm w funkcjonowaniu organizacji zakładowych i ponadzakładowych”, „Bycie liderem związkowym”, „Tworzenie efektywnych zespołów”. Obserwowało się duże zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia. Miejmy nadzieję, iż poruszone w nim zagadnienia pomogą wypracować organizacjom związkowym wspólny dokument, jakim jest Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polpharmie – Starogard Gdański, gratulujemy pięknego jubileuszu z okazji istnienia firmy, życzymy dobrej współpracy z pracodawcą.

Naszemu koledze Leszkowi Świeczkowskiemu – Przewodniczącemu KZ NSZZ Solidarność w Polpharmie, jak również członkom Komisji Zakładowej składamy gorące podziękowania za zorganizowanie Zjazdu w urokliwym miejscu, dopięcie wszystkich detali organizacyjnych. Detali, które niewątpliwie wpłynęły na niepowtarzalną atmosferę obrad. Sprawiły, że po raz kolejny w wieloletniej tradycji Zjazdów poczuliśmy się jako Sekcja Farmacji jedną, wzajemnie wspierającą się rodziną.

Delegaci z KZ NSZZ Solidarność Polfa Warszawa S.A.
Alicja Augustyniak i Paweł Gałecki

Geofizycy walczą o swoje

„Po wytężonej pracy godna odprawa” – pod takim hasłem protestowali wczoraj toruńscy geofizycy. Zwalniani w Toruniu pracownicy nie mogą liczyć na takie osłony jak ich koledzy w PGNiG. Geofizyka Toruń zatrudnia ok. 1200 osób. Do końca roku zwolni 89-150 osób. Dziś bój toczy się o to, na jakich warunkach odejdą zwalniani. 22,8 mln zł zysku wypracowała Geofizyka Toruń w 2014 roku. Związkowcy chcą, by 5 mln zł przeznaczono na odprawy i osłony.

- Rozumiemy trudną sytuację na rynku poszukiwań, gwałtowny spadek cen ropy i wynikający stąd kryzys. Nie dyskutujemy z koniecznością reorganizacji w spółce. Geofizyka Toruń od lat wypracowuje jednak zyski. Dziś, gdy nadszedł czas zwolnień, chcemy, by nasi pracownicy mogli pożegnać się z pracą godnie i na równych zasadach. Nie głosimy populistycznych haseł, tylko oczekujemy odpraw z zysku z trudem wypracowanego na polach – podkreśla Dariusz Ludwikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność w Geofizyce Toruń.

Przypomnijmy, że GT to spółka zależna Polskiego Gazownictwa Naftowego i Górnictwa. Zwolnienia pracowników w tym roku zaczęły się przed trzema miesiącami. Według Ludwikowskiego kilkadziesiąt osób już dostało wypowiedzenia, a do końca roku odejdzie 150. Według Macieja Stawinogi, rzecznika GT, zwolniono już 30 osób, a pracę straci jeszcze 59 osób.
Odprawy i osłony Dla związkowców i pracowników GT najważniejsze są dziś dwie kwestie: odprawy i Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Odprawy pracodawca wypłaca tylko osobom zatrudnionym na czas nieokreślony, powołując się na Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 2003 roku. Zwalnianym, którzy mieli umowy na czas określony, odpraw nie płaci, powołując się z kolei na Kodeks pracy. Ta praktyka nie łamie prawa, ale zasady równego traktowania – tak.
- Bo te umowy okresowe to często umowy wieloletnie -tłumaczy Dariusz Ludwikowski. – Zwalnianym należą się równe odprawy.

Drugi punkt zapalny to PDO. Najkrócej mówiąc, to system zachęcający do samodzielnej rezygnacji z pracy w zamian za pieniądze. – W centrali PGNiG taki program, skierowany do wszystkich pracowników, ruszył 1 maja. Dla odchodzących oznacza spore pieniądze. Niestety, w Geofizyce Toruń program adresowany jest tylko i wyłącznie do wąskiego grona osób objętych ochroną przedemerytalną. Skorzystało z niego raptem 19 pracowników. To nierówne traktowanie w ramach jednej grupy kapitałowej – podkreśla szef Solidarności w GT.
Związkowcy wskazują na orzecznictwo Sądu Najwyższego w takich sytuacjach. Są wyroki wskazujące, że pracownikom zwalnianym ze spółek jednej grupy kapitałowej należą się takie same odprawy.

Centrala łyka zyski?
Co oczywiste, na PDO dla wszystkich geofizyków konieczne są pieniądze. Tymczasem, jak twierdzi Maciej Stawinoga, wypracowywany zysk Geofizyka Toruń co roku przekazuje spółce-matce, czyli PGNiG.
„Solidarność” już w marcu, o czym „Nowości” informowały, skierowała pismo w sprawie PDO do Mariusza Zawiszy, prezesa PGNiG. W 2014 roku Geofizyka Toruń miała 22,8 mln zł zysku. Związkowcy postulowali, by 5 mln z tej puli przeznaczyć teraz na złagodzenie restrukturyzacji firmy. Nie doczekali się pozytywnej decyzji.

Wczoraj „Solidarność” wystosowała dwa apele. Pierwszy do prezesa GT, drugi do prezesa PGNiG. Chcą rozmów o trybie i warunkach zwolnień. – Dialog ze stroną społeczną odbywa się cały czas. W tym roku zarząd spotkał się ze związkami już kilkanaście razy – mówi tymczasem Maciej Stawinoga. – Firma robi wszystko, by przetrwać kryzys i nie zniknąć z mapy Torunia.cp

Kto traci pracę? – Najwięcej wypowiedzeń wręczono osobom z kluczowego działu geofizyki sejsmicznej, realizującego projekty w terenie. Ale praktycznie nie ma działu nietkniętego – mówi Dariusz Ludwikowski, szef „Solidarności” w GT.

źródło: Nowiny

Warsztaty medialne dla Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

W dniach 6-8 maja 2015 r. w Gdańsku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, odbyło się szkolenie medialne dla liderów z Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Szkolenie prowadziła Maria Kościńska, pracownik  Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Uczestnicy mieli możliwość poznania następujących zagadnień:
•    Zastosowanie komunikacji społecznej i masowej w działalności związkowej
•    Retoryka – ćwiczenia praktyczne
•    „Jak prezentować przekaz – zasady werbalne i pozawerbalne” – ćwiczenia praktyczne z kamerą
•    „Język manifestacji i wieców” – warsztat praktyczny
•    Konferencje prasowe
•    Strona internetowa, Biuletyny informacyjne – Warsztat praktyczny

Jak pisać informacje, uczyła i przeprowadziła  warsztat praktyczny  – Hanna Daszczyńska  z Biura Prasowego Komisji Krajowej.
Z tematyką warsztatu pracy rzecznika prasowego, zaznajomił uczestników, Marek Lewandowski – Rzecznik Prasowy Komisji Krajowej. Przeprowadził również warsztaty praktyczne tj. nagrywanie z kamerą wywiadu tzw. „setki”.
Każdy z uczestników szkolenia, mógł sprawdzić swoje umiejętności przed kamerą oraz zobaczyć jakie popełnia błędy. Na zakończenie szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.
Dodatkowym, ponadplanowym elementem szkolenia, było półtoragodzinne spotkanie uczestników z Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej – Tadeuszem Majchrowiczem. Takich dodatkowych elementów było więcej. Uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem stoczniowców, obejrzeli budynek Komisji Krajowej, między innymi salę Akwen w której obraduje Komisja Krajowa, zwiedzili historyczną Salę BHP Stoczni Gdańskiej. Jednym z momentów, który uczestnicy szkolenia zapamiętają zapewne na długo, było zwiedzanie Bazyliki św. Brygidy, po której oprowadzał ich sam proboszcz, przekazując wiele bardzo ciekawych informacji. Wieczorem była również możliwość zwiedzenia centrum Gdańska, po którym oprowadzał pracownik Komisji Krajowej – Zbigniew Łasek.
Szkolenie bardzo przydatne dla każdego lidera związkowego, prowadzone przez dobrych szkoleniowców i praktyków, sądzę, że wszyscy uczestnicy wrócili do domów z pełną satysfakcją, dobrze wykorzystanego i spędzonego czasu w kolebce Solidarności.
Miara Mirosław

Związkowcy Orlenu przeciwko zmianom w regulaminie pracy

Trzy największe organizacje związkowe działające w PKN Orlen, w tym NSZZ „Solidarność”, wystosowały do pracodawcy wspólne stanowisko, w którym przeciwstawiają się zaproponowanym przez płocki koncern zmianom w regulaminie pracy firmy.

Orlen nie musi jednak przy podejmowaniu decyzji brać opinii związkowców pod uwagę. Gdyby cała strona związkowa w grupie zaprezentowała w tej sprawie jednolite stanowisko, proponowane zmiany, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogłyby wejść w życie. Problem w tym, że zmiany zaakceptował Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej.

Całość:
http://www.wnp.pl/wiadomosci/250109.html